Dansk Julemands Laug - til forsiden
 
 

Vedtægter for Dansk Julemands Laug

 

§ 1

Lauget er stiftet 18. juli 1994 med navnet: Dansk Julemands Laug.
 

§ 2

Laugets adresse er Oldermandens adresse i Danmark.
 

§ 3.1

Laugets formål er at varetage alle kvalificerede julemænd, nissemødre og
nissers interesser samt udbrede myten om julemanden og holde denne i
hævd.

For at være kvalificeret skal man leve op til følgende:

A. Foreningens medlemmer er forpligtet til at være loyale og høflige over for
Laugets forretningsforbindelser /sponsorer. Klager og spørgsmål
vedrørende Laugets forretningsforbindelser skal rettes til bestyrelsen.
Medlemmer, der deltager i arrangementer i forbindelse med Lauget, er
forpligtet til at deltage vederlagsfrit. Dog kan der med bestyrelsens
godkendelse gives tilskud til transportudgifter og lign.
B. Laugets medlemmer er repræsentanter for Dansk Julemands Laug og er
derfor forpligtet til at vise nissesind og lødig opførsel over for kollegaerne i
Lauget, samt respektere foreningens principper internt og eksternt.
C. Laugets medlemmer har ikke mandat til at udtale sig i offentlig presse på
Dansk Julemands Laugs vegne uden godkendelse af Laugets bestyrelse.
Misligholdelse af punkt A., B. og C. kan betyde eksklusion af Lauget.
 

§ 3.1.0

For at blive medlem skal man have dansk cpr. nummer. Pensionister, som har
været medlem af DJL i en årrække, som har deltaget aktivt i foreningen, og
som ikke mere optræder professionelt med julemandsgerningen, kan søge
bestyrelsen om at få nedsat kontingent. De har samme rettigheder som
almindelig betalende medlemmer, men har dog ingen stemmeret ved
foreningens generalforsamling og kan heller ikke være medlem af bestyrelsen.
Der kan ikke gives nedsat kontingent, hvis antallet af bevillinger overstiger
10% af de danske medlemmer.

Udenlandske julemænd/nissemødre/nisser har mulighed for at blive medlem,
hvis bestyrelsen efter en konkret vurdering finder dem egnede. Dette kan ske
til en reduceret medlemspris. De har dog ikke stemmeret og kan heller ikke
være medlem af bestyrelsen, ligesom alt post/medlemsblade sendes
elektronisk.
 

§ 3.1.1

Man skal være fyldt 18 år.
 

§ 3.1.2

Man skal have en pæn og nobel påklædning. Optræder man som julemand,

skal man bære rød kåbe eller jakke og hue med hvide eller grå kanter, røde
eller grå bukser samt sorte støvler, træsko eller grønlandske kamikker.
Generalforsamlingen fastsætter regler for optagelse af nye medlemmer.
 

§ 3.1.3

Man skal være børnevenlig og have nissesind, være ærlig og tale et pænt og
sobert sprog og vide, at den rigtige julemand, Santa Claus, bor i Grønland.
Julemanden skal kunne sige et varmt og velklingende: Ho-ho-ho.
 

§ 3.1.4

Man må ikke indtage alkohol eller euforiserende stoffer før eller under
arbejdet med børn, og man må ikke ryge offentligt.
 

§ 3.1.5

Børn, børnebørn eller andre tæt beslægtede børn, samt børn der optræder
med medlemmer af Dansk Julemands Laug, kan optages i Nisselauget, som er
en forening under Dansk Julemands Laug. Se særskilte regler for denne
forening.
 

§ 3.1.6

Et medlem kan ekskluderes af et flertal i bestyrelsen. Anke af en eksklusion
afgøres på kommende generalforsamling.
 

§ 3.1.7

Enhver kan blive støttemedlem af Dansk Julemands Laug.
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet, hvoraf 1/3 af beløbet går til
Børnekontoen. Medlemskabet berettiger ikke medlemmet til at deltage i
Laugets arrangementer, men man får tilsendt foreningens medlemsblad. Hvis
et støttemedlem skal deltage som frivillig hjælper ved et arrangement, skal
der kunne fremvises en blank ”børneattest”. Ved dette medlemskab er
nationalitet ligegyldigt. Eventuelle firmaer kan blive støttesponsor for min.
500 kr. årligt, 100 kr. af beløbet går til foreningen, resten til børnekontoen.
 

§ 3.1.8

Bestyrelsen kan indstille et medlem, som har gjort noget ekstraordinært for
Lauget, til æresmedlem. Dette skal vedtages på den følgende
generalforsamling med 2/3 flertal. Kun medlemmer, som har været medlem
af Dansk Julemands Laug i min. 10 år, kan komme i betragtning. Der kan kun
udnævnes ét æresmedlem hvert andet år, og antallet af udnævnelser kan ikke
overstige 4 % af antallet af de voksne medlemmer i foreningen.
Æresmedlemmer er kontingentfri, og udnævnelsen er livsvarig, med mindre
man udtræder af foreningen.
 

§ 3.1.9

Det er ikke tilladt medlemmer at videregive medlemslister eller
medlemsinformationer til tredjemand uden bestyrelsens godkendelse.
 

§ 3.2

Dansk Julemands Laug har en børnekonto, hvorfra alle medlemmer kan søge

penge til arbejde med børnevenlige formål rettet mod børn fra dårlige kår,
syge børn eller lignende. Penge til denne konto kommer fra sponsorer og
indsamlinger. Medlemmer kan søge om penge fra denne konto på specielt
ansøgningsskema, der fås hos sekretæren. Der kan kun søges om penge til
formål, hvor medlemmer af Dansk Julemands Laug selv deltager aktivt. Denne
ansøgning vil blive behandlet på det kommende bestyrelsesmøde. Der kan
søges om beløb, som ikke må overstige 20 % af kontoens indestående, dog
højst 20.000 kr. Dette beløb kan ændres ved foreningens generalforsamling.
Der kan søges to gange om året, henh. 1. februar og 1. august. Der kan højst
ved hver af disse ansøgningsfrister bevilges maks. 20 % af kontoens
indestående. Bestyrelsen kan til enhver tid dispensere fra denne regel.
 

§ 3.3

Foreningens logo må kun bruges sammen med teksten ”Medlem af Dansk
Julemands Laug” -særligt udformet logo rekvireres hos bestyrelsen. Logoet
må ikke bruges som brevhoved på privat brevpapir, men evt. nederst i et
brev. I tilfælde, hvor medlemmer vil bruge foreningens navn og/eller logo i
forbindelse med f.eks. indsamling eller andet, skal der ansøges skriftligt til
bestyrelsen om dette.
 

§ 4.1

Medlemskontingent, indmeldelsesgebyr og rykkergebyr fastsættes på Laugets
ordinære generalforsamling.
 

§ 4.2

Er medlemskontingent ikke betalt til tiden, fremsendes en rykker inkl. gebyr.
Er denne ikke betalt til den nye frist, slettes medlemskabet.
 

§ 4.3

Laugets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
 

§ 5.1

Lauget ledes af en Oldermand, en Viceoldermand, som begge skal være
julemænd, herudover vælges 5 bestyrelsesmedlemmer på den ordinære
generalforsamling. Det skal altid tilstræbes, at der skal være mindst 2
bestyrelsesmedlemmer fra hver side af Storebælt, ligesom det skal tilstræbes,
at bestyrelsen repræsenterer så mange dele af Danmark som muligt. Den
ordinære generalforsamling vælger tillige 2 suppleanter, 2 revisorer og 1
revisorsuppleant. Dvs. hvert år vælges 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1
revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 2 år.
Oldermanden vælges på lige årstal, Viceoldermanden vælges på ulige årstal.
 

§ 5.2

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger:

Sekretær
Kasserer
Hjemmesideansvarlig


Disse kan godt være personer, som ikke er valgt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mindst 2 gange om året.
 

§ 5.3

Til den daglige ledelse af foreningen kan bestyrelsen nedsætte
forretningsudvalg bestående af:

Oldermand/Viceoldermand og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer. Dette
forretningsudvalg varetager den daglige drift, og kan holde møder efter
behov.

Oldermanden/Viceoldermand kan afholde møder med bestyrelsesmedlemmer
fra hele landet efter behov.

Følgende emner kan kun drøftes på det samlede bestyrelsesmøde:

Godkendelse af nye medlemmer
Evt. eksklusioner
Indkøb til foreningen på over 5.000 kr.
Ansøgninger om tilskud fra børnekontoen
Forslag til generalforsamling på bestyrelsens vegne.
 
§ 5.4
Fanebærer samt løjtnant vælges på generalforsamlingen hvert andet år.
Fanebærer vælges på lige årstal, og løjtnant vælges på ulige årstal. Det er
fanebærerens pligt at indstille en løjtnant til generalforsamlingen. Laugets
fane kan kun bæres af en julemand.
 

§ 6

Den ordinære generalforsamling, der er Laugets højeste myndighed, afholdes
hvert år i marts måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske pr.
brev/e-mail eller andet elektronisk medie med mindst 30 dages varsel.
Forslag til afstemning på generalforsamlingen skal være Oldermanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal foreligge skriftligt.

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent
3. Oldermandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent og gebyr
6. Indkomne forslag
7. Valg af Oldermand (lige årstal), Viceoldermand (ulige årstal)
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal)
2 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal)
Valg af 2 suppleanter hvert år
9. Valg af 2 revisorer hvert år
Valg af 1 revisorsuppleant hvert år
10. Valg af fanebærer (lige årstal) samt løjtnant (ulige årstal)
11. Eventuelt.

§ 7
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages
varsel pr. brev/e-mail eller andet elektronisk medie. Ekstraordinær
generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller i
tilfælde af at mindst 30 % af Laugets medlemmer fremsætter dokumenteret
ønske herom.
 

§ 8

Alle medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde. Afstemning skal
være skriftlig, såfremt et medlem ønsker det. Ved stemmelighed er
Oldermandens stemme afgørende.
 

§ 9

Ændring af Laugets vedtægter foretages på en generalforsamling, hvor mindst
2/3 af de fremmødte erklærer sig herfor.
 

§ 10

Til vedtagelse af Laugets opløsning kræves mindst ¾
majoritet af de fremmødte
stemmeberettigede, på 2, med mindst 3 ugers mellemrum, afholdte
generalforsamlinger.
Eventuel formue efter Laugets opløsning skænkes til én af
generalforsamlingen valgt humanitær organisation, som varetager danske,
grønlandske og/eller færøske børns interesser.


§ 11

Medlemmer af Dansk Julemands Laug hæfter ikke for Laugets gæld.

Disse vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamlingen
den 28. marts 2015.